Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Anker Recruitment B.V. (handelend onder Anker Professionals)

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Anker Recruitment hebben betrekking op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen Anker Recruitment en zijn opdrachtgevers, alsmede op de daaropvolgende leveringen en diensten, van welke aard dan ook tussen Anker Recruitment en de opdrachtgever, behoudens eventuele afwijkingen na uitdrukkelijk schriftelijk overleg tussen beide partijen.
Bruto jaarinkomen: het overeengekomen bruto jaarsalaris, afgesproken tussen de kandidaat en opdrachtgever, bestaande uit: het bruto maandsalaris, bij wet vastgestelde vakantiegeld, eventuele dertiende en veertiende maand en overige vastgestelde vergoedingen.
Functieprofiel: het door Anker Recruitment opgestelde profiel, eventueel in samenspraak met de opdrachtgever, waarin de functie-eisen worden omschreven waaraan de kandidaat moet voldoen met betrekking tot de openstaande positie.
Honorarium: de overeengekomen geldelijke vergoeding zoals afgesproken tussen
Anker Recruitment en de opdrachtgever. Dit honorarium is gebaseerd op de werving- en selectiediensten beschreven in de overeenkomst tussen Anker Recruitment en de opdrachtgever.
Anker Recruitment: Anker Recruitment, als een B.V. naar het recht van Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 81850891.
Kandidaat: iedere door Anker Recruitment aan de klant aangedragen natuurlijke of rechtspersoon, die een arbeidsovereenkomst aangaat met de klant, ook wanneer na het lezen van de vacature de rechtspersoon zonder tussenkomst van Anker Recruitment zelfstandig solliciteert bij de opdrachtgever, op de specifieke vacature.
Mismatch: omstandigheid waarin de arbeidsovereenkomst tussen de kandidaat en de opdrachtgever binnen de wettelijke proeftijd wordt ontbonden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Anker Recruitment en de opdrachtgever inhoudende werving- en selectiediensten en diensten ten behoeve van of in gelijke strekking met.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Anker Recruitment, op het gebied van werving & selectie, een opdracht verstrekt tot het verlenen van haar diensten.
Opdracht: een overeenkomst voor het invullen van een besproken vacature, tussen de opdrachtgever en Anker Recruitment, waarbij Anker Recruitment haar diensten verleend om kandidaten te werven voor opdrachtgever.
Voorstel: iedere aanbieding uitgegeven door Anker Recruitment tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van werving- en selectiediensten. Op basis van het aanvaarden van het voorstel ontstaat een overeenkomst tussen Anker Recruitment en de opdrachtgever.

2. Werkingssfeer
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten of voorstellen, aangegaan door opdrachtgever en Anker Recruitment, betreffende het leveren van werving- en selectiediensten.
2.2. Afwijken van de Algemene voorwaarden is alleen bindend indien de directie van Anker Recruitment hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleend en geldt enkel en alleen voor de betreffende opdracht of overeenkomst.
2.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet van toepassing op overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten of voorstellen, tenzij de directie van Anker Recruitment hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk met de voorwaarden instemt.
2.4. Indien de Algemene Voorwaarden van of aangewezen door een opdrachtgever of een andere partij van toepassing zijn, hebben de Algemene Voorwaarden voorrang.

3. Voorstel
3.1. De voorstellen aangeboden door Anker Recruitment zijn vrijblijvend, ook als een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Indien de termijn voor aanvaarding niet is opgenomen, blijft het voorstel zeven (7) dagen geldig na de datum zoals beschreven in het voorstel.
3.2. Anker Recruitment, is in afwijking van art. 6:225 lid 2 BW, niet gebonden aan afwijkingen in de aanvaarding van het voorstel door de opdrachtgever. Voor gedeeltelijke aanvaarding middels een samengesteld voorstel is Anker Recruitment eveneens niet gebonden.

4. Aanvang, looptijd en beëindiging van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand door:
4.1.1. het aanvaarden van het voorstel door de opdrachtgever;
4.1.2. werkzaamheden die zijn uitgevoerd door Anker Recruitment in het kader van werving en selectie voor de opdrachtgever, waardoor de overeenkomst tot stand komt op basis van het voorstel;
4.1.3. een verkennend gesprek, sollicitatiegesprek of een interview tussen de opdrachtgever en de kandidaat, welke is geïntroduceerd door of namens Anker Recruitment, waardoor de overeenkomst tot stand komt op basis van het meest recente voorstel.
4.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
4.3. De overeenkomst eindigt door:
4.3.1. schriftelijke opzegging dan wel opzegging per e-mail, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand;
4.3.2. het verlopen van een (bepaalde) periode zoals overeengekomen.

5. Uitvoering en werkwijze
5.1. De diensten zoals omschreven in de overeenkomst omvatten bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een inspanningsverplichting voor Anker Recruitment.
5.2. In overleg met de opdrachtgever bepaalt Anker Recruitment de werkwijze om tot het gewenste resultaat te komen, ter voldoening van de werving- en selectieopdracht.
5.3. De opdrachtgever is, in samenspraak met Anker Recruitment, verplicht volledige medewerking te verlenen ter uitvoering van de overeenkomst.

5.4. Om ongeoorloofd onderscheid te voorkomen, zoals: geaardheid, geslacht, ziekte, etniciteit, burgerlijke staat, handicap, leeftijd, zal Anker Recruitment geen gehoor geven aan dergelijke wensen. Eveneens vrijwaart opdrachtgever Anker Recruitment voor alle eventuele gevolgen van dien.
5.5. De opdrachtgever is na het doen van een aanbod aan kandidaat verplicht Anker Recruitment direct op de hoogte stellen. Indien de kandidaat het betreffende aanbod accepteert, is de opdrachtgever verplicht direct een kopie van de ondertekende
arbeidsovereenkomst aan Anker Recruitment toe te sturen. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet voordat de kandidaat start bij de opdrachtgever, volgt een factuur die gelijkstaat aan de fee berekend in 6.2 en 6.3 van deze algemene voorwaarden.

6. Fee
6.1. Anker Recruitment en de opdrachtgever komen een fee overeen die de opdrachtgever aan Anker Recruitment is verschuldigd ter uitvoering van de overeengekomen werving- en selectiediensten.
6.2. De fee is gebaseerd op het bruto jaarinkomen welke de kandidaat en de opdrachtgever zijn overeengekomen, met eventuele tussenkomst van Anker Recruitment. De fee is het besproken en overeengekomen percentage van het bruto jaarinkomen.
6.3. De fee is in alle gevallen exclusief btw vijfentwintig (25%) procent van het bruto jaarinkomen van de kandidaat.
6.4. De opdrachtgever is eveneens een fee verschuldigd aan Anker Recruitment wanneer de opdrachtgever binnen een periode van een (1) jaar, nadat Anker Recruitment de betreffende kandidaat heeft aangeboden op basis van de overeenkomst, de kandidaat in
dienstverband aanneemt of werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever laat uitvoeren. Wanneer er tussen de opdrachtgever en de kandidaat geen arbeidsovereenkomst is overeengekomen, wordt het verwachte bruto jaarinkomen als uitgangspunt genomen en
wordt over dit inkomen de overeengekomen fee berekend. Hiervoor wordt het percentage gebruikt zoals bepaald in de overeenkomst.

7. Overige kosten
7.1. Anker Recruitment neemt de kosten gedurende de werving- en selectieprocedure ten behoeve van het vinden van geschikte kandidaten volledig op zich, met uitzondering van:
7.1.1. de kosten voor het opmaken en plaatsen van advertenties;
7.1.2. eventuele reis- en verblijfskosten van kandidaten.

8. Garantie
8.1. Indien een kandidaat op eigen initiatief binnen de proeftijd van een maand de arbeidsovereenkomst opzegt, verzorgt Anker Recruitment kosteloos een nieuwe kandidaat voor die specifieke functie.
8.2. Indien opdrachtgever binnen de proeftijd de kandidaat als ongeschikt beoordeeld en de arbeidsovereenkomst beëindigd, dan zal Anker Recruitment – mits opdrachtgever een onderbouwing heeft naar redelijkheid, in te schatten door de directie van Anker Recruitment, – kosteloos een nieuwe kandidaat zoeken voor betreffende functie.
8.3. De opdrachtgever kan aanspraak maken op artikel 8.1 en 8.2 indien:
8.3.1. opdrachtgever voldaan heeft aan alle financiële verplichtingen jegens Anker Recruitment;

8.3.2. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst door opdrachtgever niet voortkomt uit een overname, fusie en/of reorganisatie;
8.3.3. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de kandidaat dit niet direct het gevolg is van aanpassingen door de opdrachtgever in het functieprofiel en/of werkzaamheden;
8.3.4. Bij opzegging door de kandidaat dit niet direct het gevolg is van het in gebreke blijven door de opdrachtgever omtrent de arbeidsovereenkomst en/of betalingen aan de Kandidaat;
8.3.5. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen zeven (7) dagen na de beëindiging van de overeenkomst met de Kandidaat per mail vermeld is aan Anker Recruitment.

9. Annulering- en wijzigingskosten
9.1. Bij beëindiging, intrekking of wijziging van essentiële kenmerken, bijvoorbeeld het eerder afgesproken salaris of duur van contract, van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Anker Recruitment door opdrachtgever, worden reeds gemaakte en verschuldigde kosten vergoed door opdrachtgever. Voldoet de annulering niet aan de voorwaarden gegeven in artikel 4.3.1. en 4.3.2., dan wordt de vergoeding door opdrachtgever en Anker Recruitment vastgesteld op achtduizend euro (EUR 8.000,-) exclusief BTW, per vacature waarop de overeenkomst betrekking had.
9.2. Indien de opdrachtgever na het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan een kandidaat de arbeidsovereenkomst alsnog annuleert, is de opdrachtgever toch de overeengekomen fee verschuldigd aan Anker Recruitment, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat annulering toe te kennen is aan verwijtbaar gedrag van de betreffende kandidaat.

10. Facturering en betaling
10.1. Nadat de kandidaat is gestart (lees: voltooiing eerste werkdag) bij de opdrachtgever zal Anker Recruitment de opdrachtgever factureren.
10.2. De in artikel 9 genoemde annuleringskosten c.q. beëindigingskosten kan door Anker Recruitment aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, wanneer er een situatie heeft voorgedaan als beschreven in het betreffende artikel.
10.3. De door opdrachtgever en Anker Recruitment overeengekomen kosten, zoals beschreven in artikel 7.1, zullen afzonderlijk aan de opdrachtgever worden gefactureerd.
10.4. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient opdrachtgever de factuur van Anker Recruitment aan opdrachtgever, voor geleverde diensten, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te voldoen.
10.5. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, opschorting of gedeeltelijke inhouding van de betaling zonder schriftelijke instemming van Anker Recruitment.
10.6 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij van rechtswege in verzuim met ingang van de vervaldatum van
de betreffende factuur. In dit geval is de opdrachtgever een (1) procent vertragingsrente per maand verschuldigd, berekend over het bruto factuurbedrag, aan Anker Recruitment.
10.7 Indien opdrachtgever bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, niet aan 10.4 en 10.6 voldoet, zijn alle kosten, zowel in als buiten rechte, bijvoorbeeld kosten voor rechtskundige bijstand, die Anker Recruitment moet maken nadat opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet
nakomt, voor de rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten, die berekend worden over het te incasseren bedrag, van Anker Recruitment, worden met een minimum van € 1000,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

11. Aansprakelijkheid
11.1. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de uiteindelijke keuze van een kandidaat ligt bij opdrachtgever. Onder deze verantwoordelijkheid horen het doen van een aanbod aan
en het inwinnen van referenties bij betreffende kandidaat.
11.2. Anker Recruitment is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verliezen die kandidaat aan opdrachtgever, eigendommen van opdrachtgever of schade aan derden heeft toegebracht.
11.3. Anker Recruitment is niet aansprakelijk voor schade of verlies aan opdrachtgever als gevolg van ongeschiktheid van de kandidaat.
11.4. Opdrachtgever vrijwaart Anker Recruitment van eventuele vorderingen of aanspraken met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst en gevolg zijn van het gedrag of handelingen verricht door kandidaat in de uitvoering van haar of zijn overeenkomst met de opdrachtgever.
11.5. Wanneer Anker Recruitment, ondanks het bepaalde in de artikelen 11.1 t/m 11.3, toch aansprakelijk wordt gesteld, dan is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot de schade die is ontstaan ten gevolge van een, door opdrachtgever aan te tonen, grove schuld of
tekortkoming van Anker Recruitment, en zal nooit meer bedragen dan maximaal 50% van het gefactureerde bedrag of reeds te facturen bedrag, met een maximum van € 4000,-.

12. Personalia
12.1. De persoonlijke gegevens van aangeboden kandidaten door en kenbaar gemaakt door Anker Recruitment, zullen door opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
12.2. opdrachtgever verplicht zich om de Kandidaat te informeren wanneer opdrachtgever geregistreerde en verwerkte persoonlijke gegevens bewaard of gebruikt. opdrachtgever vermeld in de verschafte informatie de wijze waarop, het moment en met welk doeleinde deze gegevens bewaard of gebruikt worden.

13. Geheimhouding
Anker Recruitment zal op verzoek van opdrachtgever zijn kandidaten vragen volstrekte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot vertrouwelijke informatie over opdrachtgever. Anker Recruitment kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele schade aan opdrachtgever als gevolg van overtreding van de geheimhoudingsplicht door een kandidaat.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op deze Algemene voorwaarden, op de overeenkomst, op alle rechtshandelingen van Anker Recruitment en op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Anker Recruitment, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud en/of de uitvoering van een overeenkomst, de Voorwaarden of enige andere rechtsverhouding tussen Anker Recruitment en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.